xpozer.com

Richtlijnen

Footo is opgericht voor mensen met een gedeelde passie: fotografie. Om op een gezellige manier onze passie te delen vind je hieronder een aantal richtlijnen. Lees deze pagina door voordat je berichten gaat plaatsen, zodat misverstanden voorkomen kunnen worden.

Moderatie

Het wil weleens voorkomen dat een berichtje ongepast is. Om ervoor te zorgen dat het netjes blijft, is er een meldsysteem aanwezig. Zodra je over de reactie heen beweegt, verschijnt er een 'Meld'-knop in de hoek rechtsonder. Gebruik deze knop om de ongepaste reactie te melden. Indien nodig, zal een moderator tot actie overgaan. Een kleine tip: reageer niet zelf op het ongepaste berichtje; negeren is vaak de beste oplossing.

On-topic

Het gebeurt af en toe dat een reactie weinig meer met de geplaatste foto of topic te maken heeft. Als dat zo nu en dan eens gebeurt, is dat niet erg, maar zorg ervoor dat het weer redelijk snel bij het oorspronkelijke onderwerp komt.

Taalgebruik

Vloeken en schelden is uit den boze. Probeer verder zo goed mogelijk Nederlands te typen. Houd dus rekening met hoofdletters, interpunctie en goede zinnen. Uiteraard is niet iedereen even goed in de Nederlandse taal, maar doe in ieder geval je best. EN SCHREEUWEN MET VEEL HOOFDLETTERS EN UITROEPTEKENS!!!! DRAAGT NIET BIJ AAN DE LEESBAARHEID VAN JE BERICHT EN KAN HET VERKEERDE SIGNAAL AFGEVEN. Dus let daar een beetje op.

Op de man/vrouw

Is een persoon een irritatiefactor voor je, reageer dan niet op diegene. Ga niet zelf voor politieagent spelen: negeren is de beste oplossing. Mocht je irritatie uit de hand lopen, dan kun je altijd de 'Meld'-knop gebruiken en je reden vermelden. Een moderator zal dan naar de situatie kijken en tot actie overgaan, mocht dat nodig zijn.

Ban policy

Als na één of meerdere waarschuwingen blijkt dat een gebruiker zich alsnog niet aan de richtlijnen houdt, dan kan het moderatorteam beslissen om deze gebruiker tijdelijk te schorsen of een permanente ban te geven.

Algemene voorwaarden

Uw rechten zijn voor ons belangrijk, die van ons ook. Om deze te waarborgen hebben wij gebruiksvoorwaarden opgesteld waarin we het volgende hebben ondergebracht.

 • Uw foto's zijn van u, u houdt al uw eigendomsrechten hierop. Door gebruik te maken van onze site geeft u ons een licentie om uw foto's te gebruiken voor zo ver het functioneren van Footo dit vereist (e.g. om de foto's aan onze bezoekers te tonen, en om commentaar daarop mogelijk te maken).
 • U bent verantwoordelijk voor de door u gemaakte uploads; mocht u inbreuk maken op een recht, dan zal u daarvoor aansprakelijk zijn en worden gehouden. Wij geven slechts informatie door.
  • Wij hebben een 'notice and takedown' procedure geïmplementeerd om op dergelijke rechtsinbreuken te reageren.
 • Wij hebben het recht om uw uploads te verwijderen of aan te passen als deze schade kunnen veroorzaken; wat hieronder is te verstaan zal door ons worden bepaald. Een aantal richtsnoeren:
  • Afscheidstopics worden verwijderd, hetzelfde geldt voor afscheidsfoto's. Vertrek mag alleen gemeld worden in het profiel.
  • Reacties met daarin anti-Footo en/of anti-leden opmerkingen zullen worden verwijderd. Onvree met het beleid en/of andere leden, kan gemeld worden bij het mod-team via het contactformulier.
  • Mailverkeer tussen leden en/of het mod-team mag niet openbaar gemaakt worden op Footo zonder toestemming van betrokkenen. Hierbij geldt het recht op privacy http://nl.wikipedia.org/wiki/Privacy.
  • Reclametopics op het forum en foto's die als reclame doeleinden dienen, worden alleen toegestaan na contact met en goedkeuring van de admin of mods.
  • Het fotogedeelte is alleen bedoeld voor het laten beoordelen van foto's. Foto's waarbij aandacht wordt gevraagd voor o.a. een object voor verkoop, stemmen winnen voor een wedstrijd foto, of om bezoekers te sturen naar een andere site zullen verwijderd worden.
 • Wij zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige downtime of het verlies van uw uploads; maak backups en gebruik een gespecialiseerde host voor uw foto's, onze site is niet geschikt voor deze doelen.
 • Slechts één account per persoon is toegestaan.
 • Wij hebben het recht om de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Mocht dit gebeuren dan zal u hiervan op de hoogte worden gesteld en zal u in de gelegenheid worden gesteld om uw account te verwijderen.
 • Wij zijn een Nederlandse website, en gebruiken zodoende het Nederlandse recht.

Dit, en meer, in juridisch jargon:

Gebruiksvoorwaarden

Dit is de overeenkomst die van toepassing is bij het gebruik van Footo en alle content, diensten en producten die beschikbaar zijn op of middels Footo (hierna: 'de website'). De website is eigendom van, en wordt geëxploiteerd door Creaden VOF te Groningen, Kamer van Koophandel nummer 01163177 ('Creaden'). De website wordt u ter acceptatie aangeboden zonder dat u de mogelijkheid heeft om aanpassingen in deze gebruiksvoorwaarden en alle andere gebruiksregels en procedures die op de website zijn gepubliceerd (hierna: 'de overeenkomst') te maken.

Lees de overeenkomst aandachtig voordat u de website gebruikt of raadpleegt. Door de website te gebruiken of door deze te raadplegen stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de overeenkomst. Mocht de overeenkomst als aanbod gelden, dan is acceptatie van de overeenkomst uitdrukkelijk beperkt door hetgeen in de overeenkomst is gesteld.

Uw account en de website

Als u de website gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw account en alle activiteiten die onder uw account worden uitgevoerd. Creaden heeft het recht om uw uploads te verwijderen of aan te passen als deze schade kunnen veroorzaken; wat hieronder valt te verstaan zal door Creaden worden bepaald. Creaden is niet aansprakelijk voor enige handelingen die door u gedaan worden.

Uw verantwoordelijkheid

Als u de website gebruikt, of materiaal gebruikt dat middels de website toegankelijk is (hierna: 'content'), bent u uitsluitend de verantwoordelijk voor deze content en alle schade voorkomtent uit de content. Door content beschikbaar te maken op de website garandeert u dat:

 • De openbaarmaking en vermenigvuldiging van de content op de website geen inbreuk maakt op rechten van derden, ondermeer auteursrecht; octrooirecht; merkenrecht.
  • Dat u, voor zover er rechten van derden op de content zijn, u toestemming bezit om de content middels de website en aan Creaden beschikbaar te stellen.
 • Dat de content geen schade kan veroorzaken.
 • De content geen spam is, geen commerciële uitingen doet en geen andere onrechtmatige uitingen bevat.
 • De content beledigende of grove of onterende materiaal en / of uitspraken, elementen bevat die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.

Door content aan de website aan te bieden, geeft u Creaden een wereldwijd geldende en kostenvrije licentie om de content te gebruiken voor zo ver het functioneren van Footo dit vereist (e.g. om de foto's aan onze bezoekers te tonen, en om commentaar daarop mogelijk te maken). Als u content verwijderd, doet Creaden redelijkerwijze haar best om de content van de website te verwijderen; maar u stemt ermee in dat de content niet onmiddellijk verwijderd kan worden.

Creaden kan elk gebruik van de website beperken of uitsluiten als dit naar haar oordeel nodig is.

Verantwoordelijkheid van bezoekers van de website

De keuze om content via de website door te geven is volledig die van uzelf; Creaden heeft de doorgegeven content niet geselecteerd en heeft geen verantwoordelijkheid voor de gene aan wie de content wordt geopenbaard. Zodoende kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de content, het gebruik daarvan of de gevolgen die het gebruik van de content kan hebben.

Notice and takedown

Creaden respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u gelooft dat content op de website inbreuk maakt op uw rechten moedigen wij u aan om Creaden op de hoogte te stellen. Creaden zal, zo nodig, reageren met het verwijderen van de content van de website.

Intellectueel eigendom

Deze overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom over van Creaden naar u. Gebruik van de website geeft u geen enkel recht om enig intellectueel eigendom van Creaden of derden openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

Veranderingen in de overeenkomst

Creaden behoud het recht om deze overeenkomst te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst periodiek te bekijken, en met gebruik van de website stemt u in met mogelijke wijzigen.

Beeindiging van de overeenkomst

Creaden mag uw toegang tot de website beperken, zonder opgave van reden. Als u de overeenkomst wilt opzeggen kunt u ophouden de website te gebruiken. Alle onderdelen van deze overeenkomst die uit hun aard in stand blijven na deze beëindiging zullen blijven bestaan; ondermeer de bepalingen met betrekking tot garantie, eigenschapvoorbehoud en aansprakelijkheid.

Garantie

Creaden wijst hierbij alle garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, af. Ondermeer de garanties met betrekking tot de dienstverlening, geschiktheid en gebruiksrechten. Creaden biedt geen garantie dat de website foutloos zal werken. Evenmin wordt gegarandeerd dat toegang tot de website 'Footo' altijd mogelijk is. Het gebruik van de website is zodoende voor uw eigen risico.

Aansprakelijkheid

Creaden zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van deze dienstenovereenkomst. Ook op basis van onrechtmatige daad zal zij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is geldig voor zover er geen verzet is door dwingendrechtelijke bepalingen van Nederlands recht.

U stemt ermee in dat Creaden en haar medewerkers worden vrijgesproken van alle mogelijke gronden tot aansprakelijkheid voortkomend uit deze dienstenovereenkomst.

Overige bepalingen

Deze overeenkomst wordt naar het Nederlands recht gesloten. Mocht enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden verklaard, dan blijven alle andere bepalingen volledig geldig en zal het desbetreffende onderdeel worden uitgelegd naar de partijbedoelingen.